Δέσποινα Λουκιανού

Βιογραφικό

Η Δέσποινα Λουκιανού είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δικηγόρος από το 2020
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (ΠΜΣ Εμπορικού Δικαίου με κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση», 2020)
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2018)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Δέσποινα Διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

  • Σύσταση εταιρειών και παρακολούθηση της λειτουργίας τους.
  • Εταιρικούς Μετασχηματισμούς.
  • Λοιπά ζητήματα εταιρικού δικαίου.
  • Αστικές και εμπορικές συμβάσεις.
  • Πτωχευτικές διαδικασίες νομικών προσώπων.
  • Ζητήματα τραπεζικού δικαίου.