Νίκη Νησωτάκη

Βιογραφικό

Η Νίκη Νησωτάκη είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο &Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών.

Δικηγόρος από το 2021
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (ΠΜΣ Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές, με κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, 2022).
-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2018).

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Νίκη διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου καθώς και σε ζητήματα εταιρικής χρηματοδότησης.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

-Εμπορικές και ασφαλιστικές συμβάσεις
-Ζητήματα εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας
-Σύσταση και μετασχηματισμός εταιρειών
-Ζητήματα εργατικού δικαίου
-Προσωπικά δεδομένα
-Ομολογιακά δάνεια και εξασφάλιση απαιτήσεων