Όλγα-Μαρία Πλεύρη

Βιογραφικό

Η Όλγα- Μαρία Πλεύρη είναι νεότερη συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο».

Δικηγόρος από το 2019
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Τούρκικα

Ακαδημαϊκές Σπουδές

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (ΠΜΣ «Εμπορικό Δίκαιο», 2021)
-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2017)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Όλγα- Μαρία διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

-Συμβάσεις μίσθωσης
-Αστικές και εμπορικές συμβάσεις
-Επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου
-Διεκδίκηση απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση