Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για Πρόσληψη Προσωπικού

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Δήλωση») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Δικηγορική Εταιρεία «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες» («εμείς», «εμάς», «δικό μας» ή «Εταιρεία») ενδέχεται να συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει από χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας («Χρήστες») (συλλογικά και «εσείς», «εσάς»).

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
 2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε;
 3. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 4. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;
 5. Με ποιο τρόπο μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους;
 6. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
 9. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 10. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;
 11. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
 12. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
 13. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η κάτωθι εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων («Υπεύθυνη Επεξεργασίας»):

Επωνυμία: Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία          

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Βασ. Σοφίας αρ. 112, Αθήνα Αττικής, 11527, Ελλάδα          

Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 210 8847 442                

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@vdilawfirm.com               

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργία Πατίλη

2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε;

Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Συλλέγουμε δεδομένα επικοινωνίας σας, δηλαδή όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά δεδομένα: Όταν καταγράφουμε και αναλύουμε τη χρήση ή το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες, τα ενημερωτικά δελτία, τις προσκλήσεις, το ενημερωτικό περιεχόμενο, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως η τοποθεσία σας, διεύθυνση IP, δεδομένα χρήσης, δεδομένα πλοήγησης (browser). Γενικά, δεν συσχετίζουμε τη διεύθυνση IP σας με τυχόν άλλα δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη. Δε συνδέουμε, ούτε προσπαθούμε να συνδέσουμε τη διεύθυνση IP σας με την ταυτότητα του χρήστη μιας συσκευής. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών  μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας την περιήγησή σας στη σελίδα μας, να βελτιώσουμε την απόδοση, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της δικτυακής μας παρουσίας.

3. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς για τους σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω.

 • Για να επικοινωνούμε με τους χρήστες της ιστοσελίδας (επισκέπτες, επιχειρηματικούς εταίρους, πιθανούς πελάτες, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κ.λπ.): Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να επεξεργαστούμε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, στα σχόλιά σας ή στις απορίες σας, να σας ενημερώσουμε για ζητήματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και να παρακολουθήσουμε την ανταπόκρισή σας στο περιεχόμενο που αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας (π.χ. ενημερωτικά δελτία).
 • Για να αναλύσουμε το ενδιαφέρον σας στην ιστοσελίδα μας ή τις προτιμήσεις σας: Ενδέχεται κατά διαστήματα να συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να αναλύσουμε και παρακολουθήσουμε τον αριθμό των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας, την ανταπόκριση του κοινού στα ενημερωτικά μας δελτία, σε προσκλήσεις και άλλο ενημερωτικό υλικό (π.χ. αριθμός προβολών) καθώς και για να μπορούμε να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
4. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Εκτέλεση σύμβασης: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει.

Συγκατάθεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας. Με την αποστολή ή την υποβολή των στοιχείων σας στην ή μέσω της ιστοσελίδας μας ή/και της φόρμας επικοινωνίας μας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους ανωτέρω σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανάκληση της συναίνεσής σας στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να περιορίσει τις δυνατότητες που σας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που βασίστηκαν στη συναίνεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

Έννομη υποχρέωση: Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία.

Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα αυτά δεν είναι ανώτερα των δικών σας συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Παραδείγματα «εννόμων συμφερόντων» που αναφέρονται ανωτέρω είναι:

 • Η παροχή πληροφοριών ή/και υπηρεσιών σε άτομα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας.
 • Η αποτροπή απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας και η διασφάλιση των υπολογιστικών μας συστημάτων.
 • Η προσαρμογή της διαδικτυακής παρουσίας των ατόμων και η βελτίωση της απόδοσης, της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής μας παρουσίας.
5. Με ποιο τρόπο μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • Παρόχους υπηρεσιών. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη – παρόχους υπηρεσιών με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας ( Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, θα μοιραστούμε με τους παρόχους μόνο το ελάχιστο των δεδομένων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 • Δημόσιες αρχές. Σε περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια ή όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε από την κείμενη νομοθεσία ή από δικαστική διαδικασία, εντολή δικαστηρίου ή νόμιμη διαδικασία, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
6. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διαθέτουμε εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουμε, κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν, καταστραφούν, παραβιασθούν ή κοινοποιηθούν, και ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά παρά μόνο στους συνεργάτες και υπαλλήλους μας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων: δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα στην φορητότητα, δικαίωμα εναντίωσης, και το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας.

8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με οιονδήποτε τρόπο (βλ. ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;). Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

9. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα δεδομένα επικοινωνίας σας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για  ένα (1) μήνα με σκοπό τη διαχείριση των αιτημάτων και σχολίων που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή/και της φόρμας επικοινωνίας.

Τα δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για 1 έτος για τους σκοπούς ανάλυσης του ενδιαφέροντός σας στην ιστοσελίδα ή/και τις υπηρεσίες μας.

Στο τέλος των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων, ή όταν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται ή καταστρέφονται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος διατήρησής τους.

10. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;

Ενδέχεται να προβαίνουμε σε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε., κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι τρίτοι πάροχοι των υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας εδρεύουν στο εξωτερικό (εκτός Ε.Ε.) ή οι εγκαταστάσεις (servers) όπου γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στο εξωτερικό (εκτός Ε.Ε.). Στο βαθμό που τέτοιες διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων λαμβάνουν χώρα, η Εταιρεία μας ή/και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό της θα διασφαλίζουν ούτως ώστε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α.) να λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις όπου οι τρίτες αυτές χώρες έχουν υιοθετήσει νομοθεσία ή μηχανισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο με σκοπό την αποθήκευση των προτιμήσεών σας ή για άλλους σκοπούς καταγραφής-αποθήκευσης. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου (για παράδειγμα) οι ιστοσελίδες να λειτουργούν, ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν άλλες λειτουργίες καταγραφής.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συναινείτε και αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να αποδέχεστε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης (που βρίσκονται συχνά στο μενού Εργαλεία ή Προτιμήσεις). Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε cookies από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ίσως να μην είστε σε θέση να απολαύσετε πλήρως ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

Τύποι cookies

Τα λεγόμενα “first – party” cookies τοποθετούνται απευθείας από εμάς στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας. Τα cookies τρίτων μερών τοποθετούνται π.χ. από τρίτους παρόχους υπηρεσιών στη συσκευή σας για σκοπούς ανάλυσης (analytics). Η συλλογή και χρήση των πληροφοριών από τρίτα μέρη υπόκειται στη δική τους πολιτική απορρήτου.

Υπάρχουν επίσης τα cookies περιόδου λειτουργίας και τα μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται μετά τον τερματισμό της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Τα διαρκή cookies παραμένουν στον σκληρό δίσκο ή στη μνήμη αποθήκευσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

12. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Μπορείτε να υποβάλλετε παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας επικοινωνώντας μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας (βλ. ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας). Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες αρχές:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

13. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Θα δημοσιεύουμε αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτήν την ιστοσελίδα και, αν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.