Κριτήρια ESG: Πώς επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον

Ο όρος «ESG» έχει απασχολήσει ήδη την επικαιρότητα και αναμένεται να απασχολήσει ολοένα και περισσότερο στο μέλλον. Αναφέρεται σε ζητήματα περιβάλλοντος (E), κοινωνίας (S) και εταιρικής διακυβέρνησης (G) που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία. Παρ’ όλο που τα κριτήρια αυτά συχνά χαρακτηρίζονται ως «μη χρηματοοικονομικοί δείκτες» επηρεάζουν και συνδέονται με τις επιδόσεις μιας εταιρείας και τρόπος διαχείρισης τους ενδέχεται να έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες. Η μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία έχει ήδη καταστεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλέον πρόσφατη Οδηγία που τέθηκε σε ισχύ το 2023 είναι η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για την εταιρική βιωσιμότητα (CSRD) και η οποία πλέον αφορά όλες τις μεγάλες εταιρείες και αυτές που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές (εκτός από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις). Η συμμόρφωση των ως άνω εταιρειών ξεκινά από το οικονομικό έτος 2024 και θα επεκταθεί και στις λοιπές έως το έτος 2026 ή
μεταγενέστερα.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.heda.com.gr/2023/10/25/heda-newsletter-october-2023/ σελ. 30