(Δημοσιεύθηκε στο forin.gr)

Το 2018 υπήρξε έτος σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τις εμπορικές εταιρείες (κυρίως για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ) και το εταιρικό δίκαιο εν γένει. Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού δελτίου είναι να παρουσιάσει σε γενικές γραμμές και ανά θεματικές ενότητες το νέο καθεστώς, με το οποίο θα πρέπει να εναρμονιστούν οι εταιρείες. Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των ΑΕ με το Ν. 4548/2018, ο οποίος  αναθεώρησε τις διατάξεις περί ΑΕ ύστερα από έναν αιώνα από την θέση σε ισχύ του Ν. 2190/1920. Επίσης, με το Ν. 4541/2018 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία των ΕΠΕ (με την τροποποίηση αρκετών άρθρων του Ν. 3190/1955), και αλλαγές μικρότερης σπουδαιότητας για τις ΙΚΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ (με την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Ν. 4072/2012). Επιπρόσθετα, τον Ιούνιο του 2018 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αρ. 63577/2018 κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4441/2016, με την οποία απλουστεύτηκαν περαιτέρω οι διαδικασίες σύστασης των εμπορικών εταιρειών.

Α. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΕ

Η πλειονότητα των άρθρων του Ν. 4548/2018 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019, με εξαίρεση κάποιες διατάξεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ήδη από τη δημοσίευση του νόμου στις 13.06.2018 (πχ. απαγόρευση έκδοσης ανωνύμων μετοχών), ενώ προβλέπονται και μεταβατικές διατάξεις για ορισμένα ζητήματα (πχ. για την αναπροσαρμογή του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει στις ΑΕ:

1) Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Με το νέο νόμο αυξάνεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕ από 24.000€ σε 25.000€. Οι ΑΕ µε μικρότερο κεφάλαιο θα πρέπει μέχρι τις 31.12.2019 είτε να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή του κεφαλαίου τους, με απόφαση της ΓΣ που θα πρέπει να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία είτε να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής, άλλως θα υφίστανται ως κύρωση την αδυναμία νεότερων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επιπρόσθετα, για την αποτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος, καταργείται πλέον η γνωμοδότηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων (του παλιού άρθρου 9) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και πλέον εκτός από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές η έκθεση αποτίμησης εκδίδεται και από ελεγκτική εταιρεία ή από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Σχετικά με την  καταβολή του κεφαλαίου (κατά τη σύσταση της εταιρείας ή κατόπιν αύξησης) εντοπίζονται οι εξής σημαντικές αλλαγές: τα μετρητά είναι δυνατόν να κατατίθενται σε λογαριασμό της εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή χώρας του ΕΟΧ[1]. Επίσης, η πιστοποίηση της καταβολής πραγματοποιείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία, με εξαίρεση τις πολύ μικρές[2] ή μικρές[3] εταιρίες που είναι μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οπότε η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το ΔΣ.

Αναφορικά με την ονομαστική αξία των μετοχών, αυτή δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των 0,04€ (μέχρι τώρα ήταν 0,30€) ούτε ανώτερο των 100€. Επίσης, ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα στις ΑΕ να έχουν μετοχές με διαφορετική ονομαστική αξία ανά σειρά ή κατηγορία μετοχών.

Μια από τις σημαντικότερες μεταβολές, με την έννοια ότι «θίγει» τον ίδιο τον πυρήνα της ΑΕ, κρίνεται η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών. Ήδη από τη δημοσίευση του Ν. 4548/2018 στο ΦΕΚ, την 13.06.2018, καμία ΑΕ δε δύναται να εκδώσει ανώνυμες μετοχές. Όσες ΑΕ είχαν τις μετοχές τους (κάποιες ή όλες) ανώνυμες ήδη πριν τη δημοσίευση του νόμου, υποχρεούνται να προχωρήσουν σε ονομαστικοποίηση τους μέχρι την 1.1.2020. Επιπρόσθετα, αυτές οι εταιρείες οφείλουν με απόφαση που λαμβάνει το ΔΣ τους το αργότερο μέχρι την 1.7.2019 να ανακοινώσουν μέσω ΓΕΜΗ και με άλλα πρόσφορα μέσα τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους.

2) Λοιποί τίτλοι

Ο νέος νόμος προβαίνει σε καταγραφή και εξειδίκευση των τίτλων που μπορεί να εκδίδει μια ΑΕ εκτός από μετοχές.

Καταρχάς, ο νέος νόμος αναδιαμορφώνει πλήρως το καθεστώς των ομολογιών. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια ΑΕ εκδίδει ομολογιακό δάνειο, προβαίνει στην έκδοση ενσώματων ή άυλων, ονομαστικών ή ανώνυμων ομολογιών (με εξαίρεση τις μετατρέψιμες σε μετοχές που είναι πάντα ονομαστικές). Ο νέος νόμος δίνει σαφή υπόσταση στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, η συγκρότηση της οποίας σε κάποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική, όπως σε περίπτωση δανείου που εισάγεται σε ρυθμιζόμενη αγορά. Ειδικές ρυθμίσεις έχουν εισαχθεί για τα κοινά ομολογιακά δάνεια και τα ομολογιακά δάνεια με ανταλλάξιμες ομολογίες.

Εκτός από τους κοινούς ιδρυτικούς τίτλους ο Ν. 4548/2018 έχει και διατάξεις για τους εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους, οι οποίοι είναι δυνατόν να εκδίδονται όχι μόνο κατά τη σύσταση της εταιρείας αλλά και αργότερα ως αντάλλαγμα για την παροχή ορισμένων αντικειμένων σε είδος εκ μέρους μετόχων ή τρίτων.

Ο νέος νόμος αφιερώνει, επίσης, ξεχωριστό κεφάλαιο για τους τίτλους κτήσης μετοχών (warrants). Με την απόκτηση τίτλων αυτού τους είδους οι δικαιούχοι τηρούν το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης μετοχών που εκδίδονται από την εταιρεία. Με την άσκηση δικαιώματος κτήσης επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση έκδοσης των τίτλων.

3) Γενική Συνέλευση

Καταργείται η υποχρεωτική παρουσία του συμβολαιογράφου και η προσυπογραφή του Πρακτικού από αυτόν σε περίπτωση παράστασης μόνο ενός μετόχου σε ΓΣ. Επίσης, το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018 προβλέπει τη λήψη αποφάσεων από ΓΣ χωρίς συνεδρίαση των μετόχων με τις εξής προϋποθέσεις: οι μετοχές να μην είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, να υφίσταται ρητή καταστατική πρόβλεψη αυτής της δυνατότητας λήψης απόφασης, μειοψηφία του 1/5 του κεφαλαίου να μην αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία αυτή και οι μέτοχοι να έχουν ήδη γνωστοποιήσει τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους στην εταιρεία. Δεν είναι δυνατή η εν λόγω διαδικασία όταν πρέπει να ληφθεί απόφαση επί θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας της τακτικής ΓΣ. Το άρθρο 136 προσφέρει τη δυνατότητα της κατάρτισης Πρακτικού ΓΣ άνευ συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι προσυπογράφεται από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους. Οι υπογραφές μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή e-mail ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν υπάρχει ρητή καταστατική πρόβλεψη.

Σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 (από 1/5 υπό το προηγούμενο καθεστώς) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται κατόπιν αίτησής τους να υποχρεώσουν το ΔΣ να παρέχει στη ΓΣ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Επίσης κατόπιν αίτησης οποιοδήποτε μετόχου, το ΔΣ οφείλει να δώσει πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιο της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών, τον αριθμό και τα δικαιώματα που παρέχουν, σε περίπτωση που τέτοιες πληροφορίες δε χορηγούνται από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων.

4) Διοικητικό Συμβούλιο

Όσον αφορά στον αριθμό των μελών του ΔΣ, ο οποίος προσδιορίζεται στο καταστατικό, ο νέος νόμος διατηρεί το ελάχιστο όριο των 3 μελών αλλά προσθέτει και μέγιστο όριο 15 μελών. Μια από τις καινοτόμες ρυθμίσεις του νέου νόμου είναι η καταστατική πρόβλεψη για μονομελές διοικητικό όργανο εκπροσώπησης και διαχείρισης, τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από τη ΓΣ. Το καταστατικό μπορεί να έχει πρόβλεψη για απευθείας διορισμό μελών του ΔΣ από κάποιο/ους μέτοχο/ους, όχι όμως πέραν των 2/5 του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ΔΣ καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Καινοτόμα ρύθμιση εισάγει το άρθρο 94 το οποίο προβλέπει ότι η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του ΔΣ ισοδυναμεί με απόφαση του ΔΣ, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, ενώ οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή e-mail εφόσον το προβλέπει το καταστατικό.

5) Χρηματοοικονομικές και λοιπές αλλαγές

Ο νέος νόμος προσδιορίζει τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να υπογράφουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τα οποία είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος (ενώ σε περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητά του με αυτή του Προέδρου ένα Μέλος του ΔΣ) και ο λογιστής της εταιρείας (που θα πρέπει να κατέχει άδειας Α΄ τάξης). Οι πολύ μικρές ΑΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης έκθεσης διαχείρισης. Επίσης, δεν είναι δυνατή πλέον η λύση της ΑΕ με δικαστική απόφαση σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η ΓΣ δε λάβει μέτρα.

 Β. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕ

Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4541/2018 στο Ν. 3190/1955 ισχύουν από τη δημοσίευση του πρώτου στο ΦΕΚ, την 31.5.2018. Ειδικότερα:

Ως προς την επωνυμία της ΕΠΕ, εκτός από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων ή το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί, προστίθεται η δυνατότητα σχηματισμού από άλλες λεκτικές ενδείξεις ενώ μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Για τις διεθνείς συναλλαγές, το είδος της εταιρείας θα αποδίδεται ως «Limited Liability Company» και το ακρωνύμιο ως «L.L.C.» ή «LTD». Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή «Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».

Ο νέος νόμος θέτει ως ελάχιστη τιμή της ονομαστικής αξίας των μεριδίων της ΕΠΕ το 1€, ενώ η ονομαστική αξία θα πρέπει να είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.

Ορίζεται ελάχιστη προθεσμία οκτώ (8) ημερών για τη σύγκληση της Συνέλευσης από το διαχειριστή, η οποία πρόσκληση μπορεί να γίνει και με e-mail.  Η Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και εκτός έδρας, ακόμη και στο εξωτερικό, και με τηλεδιάσκεψη εάν κάποιος εταίρος είναι κάτοικος εξωτερικού.

Σχετικά με τη διανομή κερδών, οι εταίροι έχουν δικαιώματα σε αυτά ανάλογα με τα ποσοστά των εταιρικών τους μεριδίων, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο καταστατικό.

Σημαντική είναι η τροποποίηση που υπέστη το κείμενο του άρθρου 45 του Ν. 3190/1955, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση πτώσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κάτω από το ½ του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων όχι για να αποφασιστεί η λύση της εταιρείας ή η μείωση του κεφαλαίου της αλλά προκειμένου να αποφασιστεί η λήψη των αναγκαίων μέτρων (χωρίς να αποκλείεται η λύση ή η μείωση κεφαλαίου).

Για τη λύση της ΕΠΕ δεν απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 που ίσχυε μέχρι πρότινος, αλλά των 2/3 των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Επίσης, με πλειοψηφία τουλάχιστον 1/2 (αντί 3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% (αντί 3/4) του κεφαλαίου μπορεί να επέλθει η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Ο διαχειριστής δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (χωρίς απόφαση της Συνέλευσης με την προαναφερθείσα απαρτία και πλειοψηφία) σε περιπτώσεις δικαστικής ανάκλησης της διαχείρισης, μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου και σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου.

Γ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 Για τις λοιπές εμπορικές εταιρείες, ήτοι την ΙΚΕ, την ΟΕ και την ΕΕ, ο Ν. 4541/2018 επέφερε αλλαγές ως προς την επωνυμία τους. Ειδικότερα:

Αναφορικά με την ΙΚΕ, ο νέος νόμος αντικαθιστά τη δυνατότητα υιοθέτησης φανταστικής επωνυμίας με επωνυμία που αποτελείται από «άλλες ενδείξεις» (διαφορετικές από τα ονόματα των εταίρων ή τη δραστηριότητα της εταιρείας). Επίσης, αντικαθιστά τη δυνατότητα απόδοσης της επωνυμίας σε ξένη γλώσσα, με την απόδοση αυτής (ολόκληρης ή εν μέρει) με λατινικούς χαρακτήρες. Τέλος, καταργείται η δυνατότητα του διαχειριστή για προσθαφαίρεση της ένδειξης «Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» με καταχώρηση στο ΓΕΜΗ χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Όσον αφορά στην επωνυμία της ΟΕ και ΕΕ, ο νέος νόμος επιτρέπει την απόδοση αυτής (ολόκληρης ή εν μέρει) με λατινικούς χαρακτήρες. Για τις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία θα πρέπει να αποδίδεται αντίστοιχα ως «General Partnership» ή με το ακρωνύμιο «G.P.» και «Limited Partnership» ή/και με το ακρωνύμιο «L.P.».

Δ. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 Η ΚΥΑ με αρ. 63577/2018 εξειδίκευσε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4441/2016 τις απλοποιημένες διαδικασίες σύστασης εταιρειών ενώπιον των Υπηρεσιών Μιας Στάσης υπό το πρίσμα της επιτάχυνσης και της ψηφιοποίησης, που αποτελούν επιταγές της σύγχρονης οικονομικής και εμπορικής ζωής.

 

Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης εταιρειών και πιο συγκεκριμένα:

-οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ-ΓΕΜΗ)

-οι συμβολαιογράφοι ΥΜΣ και

 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία προβλέφθηκε για πρώτη φορά με το Ν. 4441/2016 και θεσμοθετήθηκε με την ανωτέρω ΚΥΑ.

Τα κριτήρια για την επιλογή της αρμόδιας ΥΜΣ από τους ιδρυτές καθορίζονται από το είδος της υπό σύσταση εταιρείας και τον συστατικό τύπο που θα επιλεγεί.

Ειδικότερα:

1) Στην περίπτωση επιλογής πρότυπου καταστατικού[4], τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής σε οποιοδήποτε είδος ΥΜΣ και ιδίως στην θεσμοθετηθείσα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

2) Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο ΥΜΣ, ενώ η σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, μπορεί να γίνει από Υ-ΓΕΜΗ ή συμβολαιογράφο ΥΜΣ.

3) Σε περίπτωση που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος (πχ. εισφορά ακινήτου) τότε υποχρεωτικά η σύσταση γίνεται από συμβολαιογράφο ΥΜΣ.

Ειδικότερα όσον αφορά τις νέες διαδικασίες σύστασης παρατηρούνται τα ακόλουθα:

1. Επιτάχυνση της διαδικασίας

Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή των απαιτούμενων (νομιμοποιητικών και ιδρυτικών) εγγράφων, η ΥΜΣ (ανεξαρτήτως είδους) προβαίνει σε έλεγχο της νομιμοποίησης των ιδρυτών, της πληρότητας και ορθότητας του καταστατικού και  των συνυποβαλλόμενων εγγράφων. Σε περίπτωση που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ολοκληρώνεται η διαδικασία σύστασης.

2. Απλοποίηση της διαδικασίας

Η ΥΜΣ αφού ελέγξει τα υποβαλλόμενα έγγραφα και κρίνει αυτά ως επαρκή, δημιουργεί φάκελο και μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και

α) χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και κωδικούς πρόσβασης,

β) αποδίδει ΑΦΜ στην εταιρεία και δίνει πρόσβαση στο taxisnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου,

γ) αποστέλλει την ανακοίνωση για τη σύσταση της εταιρείας στον ΕΦΚΑ και τα στοιχεία των εταίρων,

δ) εγγράφει την εταιρεία στο αρμόδιο Επιμελητήριο,

ε) εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα του καταστατικού/ εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, η σώρευση όλων των τελών της σύστασης στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης[5], το οποίο μπορεί να πληρωθεί και μέσω e-banking, ελαχιστοποιεί ακόμη περισσότερο τη γραφειοκρατία.

 3. Ψηφιοποίηση της διαδικασίας

Όσον αφορά στην διαδικασία που ακολουθείται μέσω της e-ΥΜΣ, αυτή είναι κατεξοχήν ψηφιακή. Με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας[6] που υποστηρίζει ο διαδικτυακός τόπος του ΓΕΜΗ, είναι δυνατή η σύσταση της εταιρείας ως ακολούθως:

-το πρότυπο καταστατικό συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον εκπρόσωπο στον οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική εξουσιοδότηση από τους ιδρυτές,

-το καταστατικό στη συνέχεια υπογράφεται ηλεκτρονικά από όλους τους ιδρυτές (με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή),

-τα νομιμοποιητικά έγγραφα των ιδρυτών και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση (πχ εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς τον εκπρόσωπο, το αποδεικτικό καταβολής του κεφαλαίου όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση της εταιρείας, κλπ.) καταχωρούνται ηλεκτρονικά,

-τα στοιχεία των εντύπων της Εφορίας (Μ3, Μ6, Μ7, Μ8) καταχωρούνται σε ηλεκτρονική φόρμα χωρίς ανάρτηση των ίδιων των εντύπων[7].

 

[1] Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) είναι τα 28 κράτη της ΕΕ, η Ισλανδία, το Λιχτεσντάιν και η Νορβηγία.

[2] Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι εταιρείες όταν δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον εκ των εξής κριτηρίων: α) σύνολο ενεργητικού 350.000€, καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 700.000€, μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 άτομα.

[3] Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι εταιρείες όταν δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον εκ των εξής κριτηρίων: α) σύνολο ενεργητικού 4.000.000€, καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 8.000.000€, μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου 50 άτομα.

[4] Πρότυπο είναι το καταστατικό που περιέχει τις απολύτως απαραίτητες διατυπώσεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί πρότυπο καταστατικό, τότε το έγγραφο καταρτίζεται ως ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε κάθε περίπτωση το έγγραφο θα είναι συμβολαιογραφικό (και άρα το πρότυπο καταστατικό δεν μπορεί να υιοθετηθεί) εάν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός από ειδική διάταξη νόμου (πχ εισφορά ακινήτου).

[5] Περιλαμβάνει: α) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης που ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος για τη σύσταση της εταιρείας από την ΥΜΣ, β) το τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ και γ) το τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου.

[6] Μέχρι σήμερα (Οκτώβριος 2018) η πλατφόρμα υποστηρίζει τη σύσταση μόνο ΙΚΕ, ενώ μέχρι το τέλος του 2019 υπάρχει πρόβλεψη για σταδιακή επέκταση και για τους λοιπούς εταιρικούς τύπους.

[7] Η συμπλήρωση στοιχείων και η ανάρτηση εγγράφων με χρήση του πληροφοριακού συστήματος της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.