Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Περιγραφή    

Η Δικηγορική Εταιρεία «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες» διακρίνεται για τις υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες της σε εξειδικευμένους τομείς του δικαίου, συνδυάζοντας εμπειρία και μακρά νομική παράδοση.

Ζητούμε να προσλάβουμε έναν ανώτερο συνεργάτη στο εταιρικό δίκαιο, σε συμβουλευτικό επίπεδο για:

• Προετοιμασία και έλεγχο όλων τα νομικών και εταιρικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών και συμβάσεων ευρέος φάσματος θεμάτων εταιρικού δικαίου, αποφάσεων των καταστατικών οργάνων των εταιρειών κ.λπ.)

• Διεξαγωγή due diligence σε νομικά πρόσωπα όλων των τύπων.

• Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε γενικά νομικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με εταιρικούς πελάτες.

• Επανεξέταση των εργασιών που εκπονούνται από νεότερους συνεργάτες της εταιρείας.

• Διαχείριση των προσδοκιών των πελατών, πρόβλεψη των αναγκών τους και παροχή συμβουλών.

• Ανάληψη της ευθύνης χειρισμού ευρέος φάσματος νομικών θεμάτων.

Απαιτούμενα

• 5 έτη προϋπηρεσίας ως δικηγόρος.

• Εμπειρία στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο.

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφή αντικείμενα από διακεκριμένο ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο.

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Ικανότητα σύνταξης συμβάσεων και εμπορικών συμφωνιών στην αγγλική γλώσσα.

• Εμπειρία στην αντιμετώπιση σύνθετων νομικών ζητημάτων με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

• Οργανωτικές ικανότητες- Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών προτεραιοτήτων σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.

• Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Ικανότητα εξήγησης δύσκολων θεμάτων με σαφήνεια.

• Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ομαδικό περιβάλλον.

Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση  info@vdilawfirm.com