Κατερίνα Αδαμίδου

Βιογραφικό

Η Κατερίνα Αδαμίδου είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Εμπορικό Δίκαιο. Η Κατερίνα συνεχίζει τις ακαδημαϊκές μεταπτυχιακές σπουδές της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στον τομέα των Διεθνών Διαπραγματεύσεων.

Δικηγόρος από το 2022

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε Αστικές, Εμπορικές και Κτηματολογικές Διαφορές από το 2021

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

– Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, 2022-σήμερα)
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (ΠΜΣ Εμπορικού Δικαίου, 2022)
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2020)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Κατερίνα διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου και
δικαίου ακίνητης περιουσίας.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

– Αστικά και εταιρικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας των νομικών προσώπων.
– Αστικές και εμπορικές συμβάσεις.
– Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας.
– Εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών.
– Ζητήματα ακίνητης περιουσίας