Το εμπορικό τμήμα της Δικηγορικής μας Εταιρείας συμβούλευσε μια κορυφαία Α.Ε. στο σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων διανομής ενέργειας και φωτισμού Led σχετικά με τη μερική διάσπασή της δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4935/2022.

Μέσω αυτού του εταιρικού μετασχηματισμού ο πελάτης μας μεταβίβασε σε μια ήδη υπάρχουσα εταιρεία την επιχειρηματική μονάδα των συστημάτων έλξης καλωδίων με καθολική διαδοχή.

Η μερική διάσπαση ήταν «ασύμμετρη», υπό την έννοια ότι μόνο ο ένας από τους δύο μετόχους της διασπώμενης εταιρείας έλαβε μετοχές της επωφελούμενης εταιρείας, ενώ ο άλλος μέτοχος διατήρησε το 100% των υπόλοιπων μετοχών της διασπώμενης εταιρείας.

Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται ασύμμετρη μερική διάσπαση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τον νέο φορολογικό νόμο 4935/2022, οδηγώντας έτσι επιτυχώς στον επιχειρηματικό διαχωρισμό των μετόχων της διασπώμενης εταιρείας και παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Βασίλης Οικονομίδης, η Δέσποινα Βαλτζή και η Νίκη Νησωτάκη