Διανοητική Ιδιοκτησία

Αναγνωρίζοντας την αξία των άυλων αγαθών για την προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, χειριζόμαστε αποτελεσματικά υποθέσεις του ολοένα εξελισσόμενου τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η νομική υποστήριξη που παρέχουμε εκτείνεται σε συμβουλευτικό, διαχειριστικό και δικαστηριακό επίπεδο και καλύπτει τόσο την κατοχύρωση και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όσο και την προστασία τους έναντι προσβολών τρίτων.

Η ομάδα μας έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην επίλυση διαφορών και σε αντιδικίες σχετιζόμενες με προσβολή σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ενδεικτικά, η εταιρεία ειδικεύεται σε θέματα όπως:

  • Διεξαγωγή νομικού ελέγχου και κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο), εμπορικών ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών προτύπων, ανανέωση και προστασία αυτών
  • Προστασία εμπορικής επωνυμίας, διακριτικού τίτλου και ονόματος χώρου (“domain name”) και επίλυση σχετικών διαφορών
  • Σύνταξη, επεξεργασία και διαπραγμάτευση συμβάσεων μεταβίβασης και παραχώρησης αδειών χρήσης δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας