Εμπορικές Συμβάσεις

Η ομάδα μας διαθέτει εμπεριστατωμένη γνώση και πολυετή εμπειρία, η οποία εκτείνεται σε όλα τα στάδια μιας εμπορικής συναλλαγής, από τον σχεδιασμό, την εκτίμηση των κινδύνων και τις διαπραγματεύσεις, έως την υλοποίηση, και προσφέρει νομική υποστήριξη προσαρμοσμένη στους στόχους, τις ανάγκες, τον τύπο και το μέγεθος κάθε επιχείρησης.

Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πλήθος εμπορικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά:

  • Συμβάσεις ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Agreements) και παροχής συναφών υπηρεσιών
  • Συμβάσεις διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας
  • Συμβάσεις επαγγελματικής/εμπορικής μίσθωσης, χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης (leasing and operating leasing)
  • Συμβάσεις δικαιόχρησης (Franchising)
  • Συμβάσεις διεθνούς και εγχώριας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring)
  • Κατασκευαστικές συμβάσεις και συμβάσεις έργου και προμηθειών
  • Συμβάσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας (NDA)
  • Συμβάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης