Νομικές Υπηρεσίες ESG

Η Εταιρεία μας παρέχει ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών που απαιτούνται σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο ESG. Καθώς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της υιοθέτησης ισχυρών πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους παράγοντες βιωσιμότητας και ESG, παρέχουμε νομικές συμβουλές στους πελάτες μας στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των ανωτέρω παραγόντων στις επιχειρηματικές στρατηγικές και στην λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Οι νομικές υπηρεσίες μας σε θέματα ESG περιλαμβάνουν:

  • Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών ESG.
  • Παροχή υποστήριξης για τη δέουσα επιμέλεια στο πλαίσιο συναλλαγών που περιλαμβάνουν ζητήματα ESG (π.χ. νομική επιμέλεια και επιμέλεια συμμόρφωσης, επιμέλεια συναλλαγών κ.λπ.)
  • Σύνταξη έκθεσης δέουσας επιμέλειας ESG και διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων σε έργα, συναλλαγές και δανειοδοτήσεις υψηλού κινδύνου.
  • Προετοιμασία εγγράφων εταιρικής διακυβέρνησης – εταιρικής πολιτικής (π.χ. Κώδικας Δεοντολογίας, Πολιτική Αμοιβών Μελών Δ.Σ., Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πολιτική Κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, Πολιτική «Whistleblowing», Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου, Πολιτική Πολυμορφίας, Ισότητας και Ένταξης/ Equity and Inclusion Policy κ.λπ.)
  • Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG (π.χ. θέματα περιβαλλοντικού δικαίου, εργατικού, φορολογικού δικαίου κ.λπ.)
  • Ρυθμιστικές συμβουλές στο πλαίσιο της απόκτησης πρόσβασης σε χρηματοδότηση που σχετίζεται με την Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε., το BEPS0 κ.λπ.
  • Επίλυση διαφορών σχετιζόμενων με ζητήματα ESG (π.χ. χειρισμός αξιώσεων για “πράσινη διαφήμιση” και “πράσινο ξέπλυμα”, αξιώσεων σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης και περιβαλλοντική μόλυνση κ.λπ.).