Επίλυση Διαφορών

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται επιτυχώς με την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που ανατίθενται στην εταιρεία μας ποικίλλουν τόσο σε αντικείμενο όσο και σε βαθμό δυσκολίας, καλύπτοντας από αστικές διαφορές μέχρι πολύπλοκες εμπορικές υποθέσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου. Η επιτυχής έκβαση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε έχει συμβάλει αρκετές φορές στην αλλαγή της στάσης της νομολογίας και στη δημιουργία νομολογιακού προηγούμενου επί σύνθετων νομικών ζητημάτων.

Ο ιδρυτής και βασικός εταίρος της εταιρείας μας, Βασίλειος Οικονομίδης, έχει λάβει διάκριση από το “Chambers Europe” ως αναγνωρισμένος νομικός στον τομέα επίλυσης διαφορών.

Μεταξύ των υποθέσεων που χειρίζεται η εταιρεία μας περιλαμβάνονται:

  • Αστικές και Εμπορικές διαφορές
  • Εταιρικές διαφορές και διαφορές μεταξύ μετόχων/εταίρων
  • Ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Αναγκαστική εκτέλεση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
  • Διαφορές τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου
  • Διαφορές από αδικοπραξίες (προσβολή προσωπικότητας, δυσφήμιση, παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών, απάτη κλπ)