Εργατικό Δίκαιο

Στο πλαίσιο παροχής νομικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους, έχουμε αποκτήσει εξειδίκευση σε ζητήματα εργατικού δικαίου.

Η εμπειρία μας εκτείνεται στη νομική εκπροσώπηση κατά βάση εταιρικών πελατών, αλλά και μεμονωμένων εργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων, και καλύπτει τόσο ζητήματα αμιγώς εργατικού δικαίου, όσο και ζητήματα που απαιτούν τη συνδυαστική εφαρμογή και διατάξεων άλλων δικαιικών κλάδων.

Στις υποθέσεις εργατικού δικαίου που χειριζόμαστε περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Σύνταξη και τροποποίηση συμβάσεων εργασίας και συμμόρφωση προς τις διατάξεις εργατικού δικαίου αναγκαστικού χαρακτήρα
  • Σύνταξη συμβάσεων εχεμύθειας, μη ανταγωνισμού και μη απόσπασης πελατείας και παροχή νομικής υποστήριξης σε περιπτώσεις παραβίασης σχετικών συμβατικών όρων
  • Διασφάλιση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις αναφορικά με τη μεταφορά εργαζομένων κατά τη μεταβίβαση επιχειρήσεων ή κλάδων επιχείρησης
  • Προστασία κατά αθέμιτου ανταγωνισμού και παραβίασης επαγγελματικών απορρήτων από εργαζόμενους
  • Λειτουργία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων
  • Εφαρμογή των διατάξεων για την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εργασιακές σχέσεις